Left Banner

Opinie klientów

Opinie klientów

Left Banner

§ 1. Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych

Realizując obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej RODO) Herbarium św. Franciszka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Panewnickiej 76 w Katowicach (40-760), NIP 6342981688 (zwany dalej HERBARIUM) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz o przysługujących Użytkownikowi prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Herbarium św. Franciszka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Panewnickiej 76 w Katowicach (40-760), NIP 6342981688.
Numer telefonu: 32 250 02 57
Adres mailowy: herbarium.franciscus@gmail.com
Adres strony internetowej – formularz kontaktowy: www.herbarium.katowice.pl

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

HERBARIUM przetwarza dane osobowe Użytkownika celem wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

W wyjątkowych sytuacjach HERBARIUM może przetwarzać dane osobowe Użytkownika z uwagi na potrzebę wypełniania obowiązków prawnych ciążących na HERBARIUM w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów HERBARIUM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celu:

 1. marketingu produktów i usług HERBARIUM,
 2. związanym z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez HERBARIUM usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań, badaniem satysfakcji klientów ze świadczonych usług,
 3. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

We wszystkich innych sytuacjach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w celu określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Odbiorcy danych

HERBARIUM udostępnia lub może udostępniać dane osobowe w szczególności poniższym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. organy władzy publicznej oraz odpowiednie urzędy państwowe,
 2. podmioty, które uczestniczą w procesach niezbędnych do wykonania umów zawartych z Użytkownikiem w tym banki, operatorzy kart kredytowych, pośrednicy płatności elektronicznych i płatności dokonywanych online, firmy kurierskie,
 3. podmioty, które wspierają HERBARIUM w procesach biznesowych, w tym w szczególności podmioty przetwarzające dane osobowe na rzecz HERBARIUM (tzw. procesorzy danych) w tym między innymi:
  - firmy hostingowe,
  - obsługa prawna i obsługa księgowa,
  - firmy i podmioty zewnętrzne realizujące procesy w ramach wykonywania umowy z Użytkownikiem.

IV. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez HERBARIUM przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. II, czyli do chwili realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem. Po upływie tego okresu HERBARIUM może przetwarzać dane przez czas i w zakresie wskazanym przez przepisy prawa albo dla realizacji uzasadnionego interesu administratora danych jak w pkt. II.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

HERBARIUM gwarantuje wszystkim realizację przyznanych przez RODO praw, w tym w szczególności:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”), w przypadku gdy:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku gdy:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją a przetwarzanie wynika z niezbędności do celów związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.

VI. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

W zakresie w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie następuje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W sytuacji uznania, iż HERBARIUM przetwarza dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, przysługuje Użytkownikowi prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google LLC posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Przekazywanie danych następuje na podstawie, zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych, których treść została ustalona przez Komisję Europejską oraz zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych.

IX. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolnie. Podanie danych jest warunkiem zawarcia z HERBARIUM Umowy lub też jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów HERBARIUM. Brak podania wszystkich danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie wskazanej umowy.

 

§ 2. Polityka ciasteczek

 1. Niniejsza polityka określa zasady przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej (pliki cookies) przez Herbarium św. Franciszka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Panewnickiej 76 w Katowicach (40-760), NIP 6342981688 (dalej HERBARIUM) w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie) użytkownika strony internetowej www.herbarium.katowice.pl i jej podstron.
 2. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi tworzonymi przez serwer www, zapisywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies, a dokładnie informacje w nich zapisane są odczytywane przede wszystkim przez serwer, który je utworzył. Celem zapisywania ciasteczek jest przechowywanie w przeglądarce danych o użytkowniku strony – zapamiętywania informacji o użytkowniku, w tym o częstotliwości odwiedzin użytkownika na stronie internetowej.
 3. HERBARIUM używa plików cookies i innych technologii w celach statystycznych, aby obliczyć ilość wejść użytkowników na stronę oraz w celu optymalniejszego dopasowania treści strony do upodobań użytkownika i łatwiejszego korzystania przez użytkownika ze strony internetowej HERBARIUM.
 4. HERBARIUM używa zarówno plików cookies o charakterze sesyjnym, które są usuwane bezpośrednio po zakończeniu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej www.herbarium.katowice.pl oraz jej podstron, jak również z plików cookies o charakterze trwałym, które są zapisywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i które po zakończeniu sesji nie ulegają automatycznemu usunięciu.
 5. Użytkownik który nie chce, aby pliki cookies oraz pliki pochodzące z innych technologii były zapisywane w pamięci przeglądarki winien:
  1. wyczyścić pamięć przeglądarki,
  2. w ustawieniach przeglądarki wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies oraz plików pochodzących z innych technologii, ewentualnie określić czas po jakim pliki cookies są automatycznie usuwane z pamięci przeglądarki. Całkowite uniemożliwienie zapisywania plików cookies może w sposób znaczny utrudnić korzystanie z niektórych stron internetowych.